خدمات مرکز پژوهشی پایش هوشمند تصویر و ماشین بینایی

طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند کنترل ترافیک
تشخیص الگو
پردازش تصویر
بینایی ماشین

محصولات مرکز

ادامه مطلب
استفاده شده در شهرداری شیراز
ادامه مطلب
استفاده شده در شهرداری شیراز
ادامه مطلب
استفاده شده در شهرداری شیراز
ادامه مطلب
پروژه تحقیقاتی
ادامه مطلب
پروژه تحقیقاتی
دیگر محصولات مرکز

اعضای اصلی مرکز

دکتر اقبال منصوری

عضو مرکز پژوهشی پایش هوشمند تصویر و بینایی ماشین

دکتر مهران یزدی

عضو مرکز پژوهشی پایش هوشمند تصویر و بینایی ماشین

دکتر سیده زهره عظیمی فر

مدیر مرکز پژوهشی پایش هوشمند تصویر و بینایی ماشین

سازمان های همکار